Estonian - etEnglish (United Kingdom)

Peasponsor

Liviko

Kuldsponsor

Your ad here

Sponsor

Amber Prike Svensky Servaali Your ad here Your ad here

Toetajad

Eesti Sommeljeede Erakooli põhikiri
There are no translations available.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Sommeljeede Erakool (edaspidi ESE) koolitusasutus, mis viib läbi täiskasvanute vabahariduslikku tööalast koolitust alkohoolsete ja muude jookide tundmise ning serveerimise alal.

1.2. ESE juhindub oma tegevuses käesolevast Põhikirjast, MTÜ Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni (edaspidi ESA) Põhikirjast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Erakooli ametlik nimetus: Eesti Sommeljeede Erakool (ESE).Tõlge inglise keelde: Estonian Sommelier School.

1.4. ESE on asutatud 1.juunil 2007.

1.5. ESE juriidiline aadress on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.6. ESE õppekeeled on eesti, inglise ja vene keel, asjaajamiskeel on eesti keel.

1.7. ESE-l on arengukava, milles nähakse ette erakooli arenguprintsiibid ja –suunad, sealhulgas õppe- ja kasvatuse põhimõtted, andmed finantsressursside olemasolu kohta, investeeringute vajadus.

 

2. ESE TEGEVUSE EESMÄRK

2.1. Alkohoolsete ning muude jookide tundmise ja serveerimise oskuste omandamise võimaldamine.

2.2. Kutsealase täiend- ja ümberõppe läbiviimine.

2.3. Vabaharidusliku õppimisvõimaluse pakkumine täiskasvanutele.

2.4. Õppemetoodilise töö korraldamine, sealhulgas erakoolis õpetatavate erialade õppekavade ja –materjalide koostamine ning arendamine.

2.5. Koostöö tegemine teiste samalaadsete õppeasutustega ja valdkonna ettevõtete ning organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

2.6. Lektorite erialase kvalifikatsiooni tõstmine.

 

3. ÕPPEKORRALDUS

3.1. ESE-s toimub õpe Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavade alusel.

3.2. ESE koostab õppekava iga erakoolis omandatava taseme ja kursuse kohta eraldi.

3.3. Õppekava on õpingute alusdokument, mis määrab kindlaks:

3.3.1. koolituse ülesanded ja õppeaja kestuse;

3.3.2. üld- ning tasemenõuded erakoolis õppimiseks ja tunnistuse saamiseks;

3.3.3. kohustuslike õppeainete loendi ja mahu;

3.3.4. õppeainete valikuvõimalused ja tingimused.

3.4. ESE õppekava ja õppekorralduseeskirja ning nende muudatused kooskõlastab kooli direktori ettepanekul ESE nõukogu ja kinnitab ESA juhatus. Kümne tööpäeva jooksul nende kinnitamisest esitatakse need Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks.

3.5. ESE õppetööd ja õppetööalaseid suhteid reguleerib ESE õppekorralduseeskiri.

 

4. VASTUVÕTT JA VÄLJAARVAMINE

4.1. Õppurite vastuvõtt toimub eksamitulemuste põhjal ESE õppekorralduseeskirjaga kehtestatud korras.

4.2. ESE-sse võivad õppima asuda täisealised isikud.

4.3. Õppurite vastuvõtu korraldab ESE nõukogu poolt moodustatud vastuvõtukomisjon.

4.4. ESE-sse vastuvõetud õppuri ja ESA vahel sõlmitakse enne õpingute alustamist õppeleping.

4.5. ESE-st väljaarvamise tingimused ja kord on määratud ESE õppekorralduseeskirja ja õppelepinguga.

4.6. Õppur arvatakse ESE õppurite nimekirjast välja:

4.6.1. õppemaksu tähtajaks mittetasumise tõttu;

4.6.2. puudumiste ja edasijõudmatuse tõttu õppetöös;

4.6.3. õppuri isikliku avalduse alusel.

4.7. ESE loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist, lõpueksamite ja lõputööde sooritamist.

 

5. ESE ÕPPURITE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Õppuritel on õigus saada õpet vastavalt kursuste programmis ettenähtud õppe- ja ajakavale.

5.2. Õppuritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.

5.3. Õppurid ei tohi saadud õppematerjale kasutada autoriõigusi rikkudes.

5.4. Õppur on kohustatud käituma vastavalt õppekorralduseeskirjadele.

5.5. Õppurid on kohustatud sooritama õigeaegselt ettenähtud eksameid, arvestusi ja praktikat.

 

6. ESE LEKTORID

6.1. Lektoritel on õigus kasutada õppe- ja muud erialast materjali.

6.2. Lektoritel on kohustus valmistada õppematerjal ette lähtudes ESE nõuetest.

6.3. Lektoritel on kohustus järgida õppekorralduseeskirja.

 

7. ESE FINANTSEERIMINE, ÕPPEMAKS, STIPENDIUMID

7.1. ESE finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse õppemaksudest,   majanduslepingutest ja toetustest.

7.2. Õppemaksu suurus määratakse ESE nõukogu ettepanekul ESA juhatuse poolt.

7.3. Õppemaksu suurus (summa), selle arvestamine, tasumise kord ja tähtaeg ning tagastamise alused ja kord määratakse õppuri ja ESA vahelise õppelepinguga.  

7.4. ESE-l on õigus ellu kutsuda erinevaid stipendiume. Iga stipendium määratakse vastavuses selle statuudiga. Statuudid kinnitab ESA juhatus.

 

8. ESE JUHTIMINE

8.1. ESE juhtorganiteks on ESE direktor ja nõukogu.

8.2. ESE direktor kinnitatakse ESA juhatuse poolt ja ta allub juhatusele. Direktor peab olema ESA liige.

8.3. Direktor juhib ESE-t, järgides ESA juhatuse ja ESE nõukogu seaduslikke korraldusi.

8.5. Direktor hoolitseb ESE üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

8.6. Direktor koos ESE nõukoguga töötavad välja õppekavad ja nende maksmumuse kalkulatsioonid ning direktor vastutab nende õigsuse ja paikapidavuse eest.

8.7. Direktor esitab nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate ESE õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta erakooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

8.8. ESE nõukogu on erakooli kollegiaalne otsustuskogu.

8.9. Nõukogu on viieliikmeline, mille koosseisu kuuluvad ESE direktor ja vähemalt üks ESA juhatuse liige, lektorite ning õppurite esindaja. ESE nõukogu kinnitatakse ESA juhatuse poolt. Nõukogu liikmed kinnitatakse üheks õppeaastaks.

8.10. Nõukogu valib endi hulgast esimehe, kes kutsub kokku nõukogu koosolekud vähemalt neli korda aastas või vastavalt vajadusele.

8.11. Nõukogu liikmed ei saa kuuluda ESA revisjoni koosseisu.

8.12. Nõukogu valib sobivad lektorid

8.13. Nõukogu:

8.13.1. kuulab ära direktori iga-aastase ESE arengukava täitmise ülevaate;

8.13.2. kuulab ära direktori ülevaate ESE eelarve, ESA majandusaasta aruande ja vahearuannete kohta.

 

9. ESE TEGEVUSE ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

9.1. ESE ümberkujundamine võib toimuda:

9.1.1. koolitusnõudluse suurenemise või vähenemise korral;

9.1.2. finantsseisu oluliste muutuste korral;

9.1.3. ümberkorralduse tõttu Eesti Vabariigi haridussüsteemis.

9.2. ESE tegevuse lõpetamise algatab ESA juhatus juhul, kui ESE tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 

10. ESE PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

10.1. ESE nõukogu esitab ESA juhatusele kinnitamiseks ESE Põhikirja muutmise ettepanekud ja need registreeritakse EV Haridus– ja Teadusministeeriumis.

 

 

ESE Põhikiri on vastu võetud Eesti Sommeljeede Erakooli (ESE) asutamise koosolekul 1.06.2007.a. Põhikirja uuendati 16.06.2010.