Estonian - etEnglish (United Kingdom)

Peasponsor

Liviko

Kuldsponsor

Your ad here

Sponsor

Amber Prike Svensky Servaali Your ad here Your ad here

Toetajad

ESE õppeleping
There are no translations available.

Koolitusleping

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas, ................................. 2011 a.

Lepingu pooled
Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon MTÜ täiskasvanute koolitusasutus Eesti Sommeljeede Erakool, (edaspidi nimetatud Kool) ja Õppija, keda nimetatakse edaspidi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas:

Lepingu üldsätted
1. Lepingu valdkond

Kool kohustub andma Õppijale erialast koolitust vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud ning Kooli poolt kinnitatud õppekavadele, tunniplaanile ja vastava grupi tasemele ja õppemahule. Õppija kohustub selle eest maksma õppemaksu lepingus sätestatud korras ning täitma Kooli reegleid, millega tutvumist kinnitab Õppija oma allkirjaga käesoleval lepingul.

2. Õppetöö korraldus

2.1. Õpe koosneb kohustuslikest loengutest, degustatsioonidest, kontrolltöödest, iseseisvast tööst kohustusliku kirjandusega ning eksamitest. Eksamile lubatakse Õppijad, kelle õppemaks on tasutud ja kes on kohal viibinud vähemalt 70% loengutest ning sooritanud kontrolltööd.

2.2. Õppetöö toimub vastavalt grupi loenguplaanile. Lektori haiguse või ärasõidu tõttu ära jäävad tunnid toimuvad ette või tagantjärele vastavalt grupi ja lektori vahelisele kokkuleppele, mis kooskõlastatakse Kooli direktoriga.
2.3. Kool ei kompenseeri Õppija ärasõidu või haiguse tõttu mittetoimuvaid tunde.
2.4. Õppeperiood kestab vastavalt grupi tasemele 14-32 õppenädalat. Seejuures tähendab õppenädal antud lepingu mõistes ühte kindlaks määratud õppepäeva nädalas kestvusega 8 akadeemilist tundi.

2.5. Detsembris üldjuhul õppetööd ei toimu, kui pole kokku lepitud teisiti.

2.6. Õppetöö läbiviimise kohaks on Kooli asukoht aadressil Masina 11, 10144 Tallinn, kui Õppijat ei teavitada mõistliku aja jooksul enne loengupäeva teisiti.

3. Õppemaks
3.1. Koolis kehtib aastamaks, mida on võimalik tasuda arve alusel ühes või mitmes osas. Esimene osa õppeaasta maksumusest peab olema laekunud enne õppetöö algust.

3.2. Kui Õppija eest tasub õppemaksu keegi teine (olgu firma või eraisik, edaspidi Maksja), peab Õppija sellest Kooli teavitama enne õppeaasta algust ning Maksja kinnitama seda oma kirjaliku avaldusega. Juhul, kui Maksja ei tasu Õppija õppemaksu ettenähtud tähtajaks, arvatakse Õppija nimekirjast välja.
3.3. Kui Õppija/Maksja soovib tasuda mitmes osas, koostatakse käesolevale lepingule lisa nr. 1, kus kajastub Õppija/Maksja individuaalne maksegraafik, millest Õppija/Maksja on kohustatud rangelt kinni pidama.
3.4. Õppemaksu suurus sõltub grupi tasemest.
3.5. Õppemaksus sisalduvad põhilised õppematerjalid.
3.6. Õppemaks tasutakse Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon MTÜ arveldusarvele 221016186629 Swedpangas. Kui Õppija/Maksja ei ole ettenähtud kuupäevaks õppemaksu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Kool Õppija nimekirjast välja arvata.

3.7. Eesti Sommeljeede Erakool jätab endale õiguse muuta õppemaksu suurust kahe õppeaasta vahelisel ajal.

4. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõppemine
4.1. Leping jõustub arvates sõlmimise kuupäevast ja kehtib kuni kõikide lepinguliste kohustuste täitmiseni või Lepingu ülesütlemiseni Poole poolt või lõppemiseni muul seaduses ette nähtud alusel.

4.2. Igasugune lepingu muudatus jõustub ainult peale vastava lisa allkirjastamist mõlema lepingupoole poolt.
4.3. Õppijal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Koolile kirjaliku ülesütlemisavaldusega.
4.3.1. Õppijapoolsel ülesütlemisel juba tasutud õppemaksu üldjuhul ei tagastata.
4.3.2. Õppija või temast sõltuvate isikute pikaajalisel haigestumisel või mõne muu ootamatu õppimist takistava asjaolu ilmnemisel on Õppijal võimalik esitada avaldus Kooli direktorile tasaarvelduse saamiseks järgmise õppeperioodi arvelt või taotleda osalist tagasimaksu.

4.3.3. Õppemaksu üldjuhul tagasiulatuvalt ei tagastata.

4.4. Koolil on õigus Leping ühepoolselt üles öelda mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige: 
4.4.1. Õppemaksu tasumata jätmine;
4.4.2. Õppija häirib oluliselt õppetööd (ilmub loengusse narko-või joobeseisundis jne.).

4.4.3. Õppija ei ole kohal käinud vähemalt 50% loengutes. Välja arvatud juhtudel, kui tegemist on puudumisega haiguse tõttu või kui on teisiti pooltevaheliselt kokku lepitud. Antud punktis toodud põhjused peavad olema lepingu poolte vahel kirjalikult dokumenteeritud, kusjuures haiguse tõttu puudumisel tuleb esitada arsti tõend Õppija haigestumise kohta.
4.5. Koolipoolsel Lepingu ülesütlemisel tagastatakse Õppijale õppemaks proportsionaalselt saamata jäävate loengute eest täies ulatuses 7 tööpäeva jooksul.

4.6. Lepingu ülesütlemise avalduse edastamine teisele lepingupoolele peab olema kirjalikus vormis.
4.7. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta Poolte Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi, mis tekkisid enne ülesütlemisavalduse jõustumist, sh Õppija kohustust tasuda juba toimunud õppetöö eest.

4.8. Igasugune lepingu muudatus jõustub ainult peale vastava lisa allkirjastamist mõlema lepingupoole poolt.


5. Lõppsätted
5.1. Lepingust tõusvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendmisele Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.
5.2. Õppija registreerimisleht moodustab Koolituslepingu lahutamatu osa.
5.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest üks jääb Koolile ja teine Õppijale/Maksjale.